top of page

Printing

นี่คือสื่อออฟไลน์ที่ใช้กันมาอย่างช้านานก่อนการมาถึงของสื่อออนไลน์ แม้ความสำคัญจะลดลงเรื่อยๆ แต่การอ่านจากกระดาษ ก็มีข้อดีคือเป็นมิตรกับสายตามากกว่าอ่านผ่านจอ จุดเด่นของ Printing คือ การรับรู้ถึงผิวสัมผัส การเคลือบ และเทคนิคพิเศษบนกระดาษ อีกมากมาย

bottom of page