top of page

Infographic Media

“ย่อยเรื่องยากๆ ให้เข้าใจอย่างง่ายๆ นั่นล่ะ อินโฟกราฟิก” Infographic Media เป็นสื่อยอดนิยมในหลายธุรกิจ ที่ต้องการส่งสาร

ไปถึงผู้รับให้เข้าใจง่ายๆ โดยส่วนใหญ่สื่อประเภทนี้มักถ่ายทอดในเรื่องขององค์ความรู้ (Knowledge) หรือข้อมูลทางสถิติ

bottom of page