top of page

Key Visual

ในวงการโฆษณา Key Visual คือ ภาพการสื่อสารหลัก ที่ทำงานควบคู่กับ Key Message ได้ผลผลิตออกมาเป็น

สื่อตั้งต้น (Master Design) เพื่อนำไปต่อยอดพัฒนาสู่งานโฆษณาอื่นๆ ทั้ง Online และ Offline

bottom of page