press to zoom

BILLBOARD

U-DELIGHT

Mood&Tone

บิลบอร์ด ยู ดีไลท์ @ตลาดพลู ชิ้นนี้ Mood&Tone ของงานจะเป็นแนว Hard-Sale แต่ยังคงไว้ซึ่งความ Luxury ภาพ Key Visual ที่เราเลือกใช้ ต้องการจะสะท้อนว่าการลดครั้งนี้เป็นการลดใหญ่กว่าตัวและมากกว่าครั้งไหนๆ 

รายละเอียดงาน

Creative

คิด Tagline ของ Billboard

คิด Copy ของ Billboard

Design

Key Visual

กำหนดรูปแบบ Graphic + Art Direction

ShowRoom